ศึกษาความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา และแนวโน้มของการปฐมวัยศึกษา

ศึกษาธรรมชาติ คุณสมบัติ และคุณค่าของวรรณกรรมสำหรับเด็ก ส่วนประกอบและโครงสร้างของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีและสารคดี เทคนิคการเขียนเรื่อง บันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก การผลิตหนังสือบันเทิงคดีหรือสารคดี การประเมินคุณค่าวรรณกรรมและการเลือกสรรวรรณกรรมให้
เหมาะสมกับเด็ก