ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา และแนวโน้มของการปฐมวัยศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวรรณกรรมสำหรับเด็กการเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีและสารคดี เทคนิคการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก การผลิตหนังสือบันเทิงคดี และสารคดี การประเมินคุณภาพ


MEANINGS, IMPORTANCE AND VALUES OF LITERATURE FOR CHILDREN; LITERATURE CHOSEN FOR CHILDREN; COMPONENTS OF LITERATURE AS FICTIONS AND NON-FICTIONS; TECHNIQUES OF FICTION AND NON-FICTION WRITING FOR CHILDREN; PRODUCTION OF FICTIONS AND NON-FICTIONS; QUALIFIED LITERATURE EVALUATIONS.

ศึกษาความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์