สภาพและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ทฤษฎีทางสังคมและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง แนวคิด รูปแบบและการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บทบาทและหน้าที่ของนัก การศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการศึกษานอกสถานที่

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการวิจัยทางการศึกษา ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดของการทำวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต