สภาพและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ทฤษฎีทางสังคมและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง แนวคิด รูปแบบและการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บทบาทและหน้าที่ของนัก การศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการศึกษานอกสถานที่

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการวิจัยทางการศึกษา ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดของการทำวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต

พัฒนาความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของศาสตร์ ความรู้ที่เป็นวิยาศสตร์ วิธีศึกษาหาความรู้ กระบวนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับนักวิจัย ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการระบุปัญหา การวิเคราะห์และการกำหนดปัยหาการวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมวิจัย การสร้างกรอบทฤษฎีและข้อสมมุติฐาน การวางรูปแบบการศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเลือกใช้เทคนคิวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล กรสรุปผลและการสร้างนัยพาดพิง เพื่อการขยายผลทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต