ศึกษาความหมายและความเป็นมาของเรื่องสุขภาพจิต เพื่อให้เข้าถึงสาเหตุ ชนิดและลักษณะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต อิทธิพลของสุขภาพจิตต่อการดำเนินกิจกรรมของบุคคลในด้านการเรียนรู้ การทำงาน การสังคม เน้นการศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักการของสุขภาพจิตต่อการเรียนการสอน การจัดบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน และให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษากิจกรรมของศูนย์บริการทางสุขภาพจิตต่างๆ