ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรมและการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพ ความขัดแย้ง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนำวิชาจิตวิทยาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของเรื่องสุขภาพจิต เพื่อให้เข้าถึงสาเหตุ ชนิดและลักษณะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต อิทธิพลของสุขภาพจิตต่อการดำเนินกิจกรรมของบุคคลในด้านการเรียนรู้ การทำงาน การสังคม เน้นการศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักการของสุขภาพจิตต่อการเรียนการสอน การจัดบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน และให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษากิจกรรมของศูนย์บริการทางสุขภาพจิตต่างๆ