หลักการ วิธีการ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาการ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการบริหารองค์กรการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางบริหารการศึกษาการประยุกต์ระบบฐานความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบอิเลคทรอนิคส์ และระบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์