การหาปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการอิงตัวแปรเสริมและอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว

Integration and applications. Improper integrals. First-order differential equations and applications. Parametric equations and derivatives. Polar coordinates.


ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ผิวในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์

Integrals. Integration techniques. Applications of integrals. Improper integrals. Surfaces in three-dimensional space. Functions of several variables. Limits. Continuity. Partial derivatives and applications.

การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การประยุกต์ การหาปริพันธ์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว

Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical integration. Applications of integration in engineering. Improper intergrais. Introduction to differential equations and applications in engineering. Parametric equations. Polar coordinates.

การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การประยุกต์การหาปริพันธ์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว


Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical integration. Applications of integration in engineering. Improper integrals. Introduction to differential equations and applications in engineering. Parametric equations. Polar coordinates.

ฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์

Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and applications. Integrals and applications. Integration techniques.

หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ผิวกำลังสอง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ แคลคูลัสของเวกเตอร์ การอินทิเกรตหลายชั้น อนุกรมอนันต์ ไดเวอร์เจนซ์ และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ ทฤษฎีบทของกรีนและพิกัดเชิงเส้นโค้ง

กรุป ทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยนและการประยุกต์ ริง ฟิลด์ และอินทิกรัลโดเมนเบื้องต้น


Groups, group isomorphism theorems, permutation groups and applications. Introduction to rings, fields and integral domains.

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาอิลล์โพส

Error analysis. Solutions of nonlinear equations. Solutions of systems of linear equations. Interpolation. Least square approximation. Numerical differentiation and integration. Numerical solutions of differential equations. Numerical solutions for ill-posed problems.