ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 512 233 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

มีการศึกษานอกสถานที่

Laboratory work related to the contents in 512 233 Invertebrate Zoology.

Field trips required.

แหล่งที่อยู่และการกระจายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะภายในและภายนอก การจำแนกประเภท การกินอาหาร การหายใจ การรู้สึก การไหลเวียนเลือด การขับถ่าย และการสืบพันธุ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

Habitat and distribution of invertebrates. Internal and external characteristics. Classification. Ingestion, respiration, sensation, circulation, excretion and reproduction. Cultivation of important economic invertebrates.

โครงสร้างและสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อนและกระดูก เลือดและการสร้างเม็ดเลือด เนื้อเยื่อและอวัยวะน้ำเหลือง เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของระบบอวัยวะในสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง

STRUCTURES AND PROPERTIES OF EPITHELIAL TISSUES, CONNECTIVE TISSUES, CARTILAGES AND BONES. BLOOD AND BLOOD CELL FORMATION. LYMPHATIC TISSUES AND ORGANS. MUSCULAR TISSUES. NERVOUS TISSUES. STRUCTURES AND HISTOPHYSIOLOGY OF ORGAN SYSTEMS IN HIGHER VERTEBRATES.

ความสัมพันธ์ของปรสิตและโฮสต์ สัณฐานวิทยาและการจำแนกประเภท ชีววิทยา การแพร่กระจายและวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวและหนอนพยาธิ ระบาดวิทยาและการทำให้เกิดโรค การวินิจฉัยโรคซึ่งเกิดจากปรสิตของคนและสัตว์เศรษฐกิจ

Host-parasite relationship. Morphology and classification. Biology, distribution and life cycle of protozoa and helminths. Epidemiology and pathogenesis. Diagnosis of parasitic diseases of man and economic animals.

ประวัติ ถิ่นกำเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของพืชที่เป็นอาหารและยา พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและเขตร้อน พืชท้องถิ่นของไทยที่มีแนวโน้มมีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจในอนาคต มีการศึกษานอกสถานที่

Life history, origin, botanical characters, distribution and uses of plants for food and medicine, industry and other economic importance in Thailand and tropical regions. Possible future value of local plants on economic aspects. Field trips are required.

โครงสร้างของป่าชายเลน การปรับตัวของพืชและสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ อันตรกิริยาระหว่างพืชและสัตว์ ความสำคัญของป่าชายเลนและการอนุรักษ์ มีการศึกษานอกสถานที่

Structure of mangrove forest. Plant and animal adaptations to chemical and physical changes. Interaction between plants and animals. The importance and conservation of mangrove forest. Field trips are required.

หลักการและเทคนิคในการเตรียมตัวอย่าง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ด้วยวิธีทางกายภาพ ทางเคมีและเทคนิคในสภาวะสุญญากาศต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

Principles and techniques in the specimen preparations of plants, animals and microorganisms by physical, chemical and low vacuum techniques in scanning electron microscope.

เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการศึกษาเซลล์สืบพันธุ์และเอ็มบริโอสัตว์ การเตรียมพร้อมเซลล์สืบพันธุ์ การเลี้ยงโอโอไซต์ให้สุกนอกกาย รวมทั้งการใช้ฮอร์โมนการปฏิสนธินอกกาย การเลือกเพศเอ็มบริโอ การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และเอ็มบริโอ โคลนนิ่ง การทำจุลศัลยกรรมของเซลล์สืบพันธุ์และเอ็มบริโอ มีการศึกษานอกสถานที่

Advanced technology for studying animal gamete and embryo. Gamete preparation, in vitro oocyte maturation including the use of hormones. In vitro fertilization. Embryo sexing. Gamete and embryo freezing. Cloning. Gamete and embryo micromanipulation. Field trips are required.