หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา การจัดกลุ่มสารพิษครอบคลุมยา ยาเสพติด เครื่องสำอาง สิ่งเจือปนในอาหาร สารพิษในที่อยู่อาศัย สารปราบวัชพืช โดยเน้นที่ความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย การแก้ไขอาการพิษและการป้องกันอันตราย

หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา การจัดประเภทของยาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยาระหว่างยา ครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจหลอดเลือดและไต

การจัดประเภทของยาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา ผลไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยาระหว่างยา หัวข้อครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ  ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็งและยากลุ่มอื่นๆ 

พยาธิสรีรวิทยา สาเหตุของการเกิดโรค และการใช้ยาเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงโรคติดเชื้อ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในการวางแผนติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม  รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยใช้กรณีศึกษา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ เนื้อหาครอบคลุม แหล่งกำเนิดของสารออกฤทธิ์ การศึกษาการออกฤทธิ์และความเป็นพิษ การออกแบบระบบนำส่งยา การประเมินทางคลินิก รวมถึงแนวคิดและหลักการด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมยา โดยเน้นที่ มาตรฐาน ข้อตกลง และข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติของยาใหม่ โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของยาที่มีใช้ในปัจจุบันทางด้านเภสัชจลนพลศาสตร์ กลวิธานการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยาระหว่างยา