พื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา สาเหตุต่างๆ ของการเกิดโรค และการใช้ยาเพื่อรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร สมดุลของของเหลวและเกลือแร่ รวมถึงโรคติดเชื้อ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในการวางแผนติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการแก้ปัญหาทางคลินิกโดยใช้กรณีศึกษา

หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา การจัดประเภทของยาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยาระหว่างยา ครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจหลอดเลือดและไต

การจัดประเภทของยาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยาระหว่างยา ครอบคลุมยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ

พยาธิสรีรวิทยา สาเหตุของการเกิดโรค และการใช้ยาเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงโรคติดเชื้อ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในการวางแผนติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม  รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยใช้กรณีศึกษา

หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา การจัดกลุ่มสารพิษครอบคลุมยา ยาเสพติด เครื่องสำอาง สิ่งเจือปนในอาหาร สารพิษในที่อยู่อาศัย สารปราบวัชพืช โดยเน้นที่ความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย การแก้ไขอาการพิษและการป้องกันอันตราย

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเภสัชจลนพลศาสตร์และการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัติโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบอื่นๆ