การจำแนกพวก การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ทางยา ของเภสัชพฤกษ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางการบำบัดรักษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นพันธุ์เภสัชพฤกษ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย

พฤกษเคมีของสมุนไพร การแยกหมวดหมู่ แหล่งกำเนิดและการกระจายตัวในธรรมชาติ รวมถึงกระบวนการชีวสังเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากพืชสมุนไพร การเตรียมและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพของพืชสมุนไพร

การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเวทเพื่อการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย โดยมุ่งเน้นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างสมเหตุสมผล พืชพิษ การผสมผสานความรู้ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการขึ้นทะเบียน