พืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตประจำวัน เน้นการใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร เครื่องสำอาง และพืชพิษ

Plants and natural products related to daily life, with emphasis on medicinal, food, cosmetic and poisonous plants.

การจำแนกพวก การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ทางยา ของเภสัชพฤกษ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางการบำบัดรักษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นพันธุ์เภสัชพฤกษ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย

Classification, identification and medical use of medicinal plants with therapeutic and economic potentials, emphasizing medicinal plants in Thailand.

พฤกษเคมีของสมุนไพร การแยกหมวดหมู่ แหล่งกำเนิดและการกระจายตัวในธรรมชาติ รวมถึงกระบวนการชีวสังเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

Phytochemistry of medicinal plants, classification, sources and natural distribution, including biosynthesis and applications for medical and pharmaceutical purposes.

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากพืชสมุนไพร การเตรียมและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพของพืชสมุนไพร

Development of pharmaceuticals from medicinal plants, preparation and quality control of both raw materials and finished products of herbs, and medicinal plant biotechnology.

เทคนิคทางพฤกษเคมี การประเมินคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การตรวจสอบเอกลักษณ์ การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ และการตรวจสอบการปนปลอม

Techniques in phytochemistry, evaluation of medicinal plants and medicinal plants products, identification, analysis of active compounds, and determination of adulterants.

การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเวทเพื่อการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย โดยมุ่งเน้นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างสมเหตุสมผล พืชพิษ การผสมผสานความรู้ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการขึ้นทะเบียน

Application of pharmacognostic knowledge for safe use of medicinal plants emphasizing those in National List of Essential Medicines (NLEM); rational suggestion of herbal products; poisonous plants; integration of knowledge of modern and Thai traditional medicine; and specification and registration of herbal products.