หลักการพื้นฐานด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบสารสนเทศทางสุขภาพในสาขาต่างๆ มโนทัศน์ในการจัดเก็บ การจัดระบบ การสืบค้นและการนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ การประยุกต์สารสนเทศทางสุขภาพเบื้องต้นในโรงพยาบาล คลินิก สถานบริการสาธารณสุข โรงงานยา และหน่วยงานรัฐบาล