หลักการพื้นฐานด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบสารสนเทศทางสุขภาพในสาขาต่างๆ มโนทัศน์ในการจัดเก็บ การจัดระบบ การสืบค้นและการนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ การประยุกต์สารสนเทศทางสุขภาพเบื้องต้นในโรงพยาบาล คลินิก สถานบริการสาธารณสุข โรงงานยา และหน่วยงานรัฐบาล

หลักการสถิติที่สำคัญ ลักษณะข้อมูลและตัวอย่างของข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ สถิติที่จำเป็น ครอบคลุมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติบรรยาย การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วน การทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการของสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร การตรวจสอบหาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ  และการประยุกต์สถิติต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์

หลักการพื้นฐานของสารสนเทศศาสตร์สำหรับบุคลากรสุขภาพ การจัดการองค์ความรู้ การจัดทำ การสืบค้น การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์องค์ความรู้สารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ากับงานวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาทของเภสัชกรในงานสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรม ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ