ประวัติการเภสัชกรรม มารยาทวิชาชีพ โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย บทบาทของเภสัชกรในวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพในสายสาธารณสุข ตำราและวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์

History of pharmacy; professional ethics; structure of pharmaceutical curricula in Thailand; roles of pharmacists in various professions both in public and private sectors; inter-relationship among professions in public health; textbooks and literatures in pharmaceutical sciences.

หลักการออกแบบเบื้องต้น หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ ฉลาก และภาชนะบรรจุตามคุณลักษณะของการใช้สอย หลักการออกแบบตกแต่งสวน และศิลปะการจัดวางหรือตกแต่งสถานที่ พร้อมด้วยปฏิบัติการในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง 

Principle of basic design, principle design of printing, label, packaging, garden and display or interior design including practice for related topics.

หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล เทคโนโลยีของดีเอนเอสายพันธุ์ผสม การวิจัยระดับโมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน การสร้างโปรตีนต่างชนิด วิศวกรรมโปรตีน  การผลิตสารที่ใช้รักษา  ป้องกัน  และวินิจฉัยโรคในเซลล์ชั้นต่ำและเซลล์ชั้นสูง การนำอนูเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการรักษาโรค รวมทั้งการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์จากอนูเทคโนโลยีชีวภาพ

Principles of molecular biotechnology, recombinant DNA technology, molecular biology researches, regulation of gene expression, synthesis of various proteins, protien engineering, product engineering for use in theraphy, prevention and diagnosis in primitive and higher cells; including biotechnology application in therapy.

สาเหตุต่างๆ ของการเกิดโรค และการใช้ยารักษาความผิดปกติของกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ ระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติทางจิต โรคผิวหนัง โรคตา หู คอ จมูก โรคทางสูตินรีเวช โรคมะเร็ง การใช้ยาในเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ รวมถึงการโภชนาการ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในการวางแผนติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการแก้ปัญหาทางคลินิกโดยใช้กรณีศึกษา

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของวิทยาการแขนงสาขาต่าง ๆ กฎระเบียบ เกณฑ์ มาตรการในการควบคุม เน้นความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพและสังคม