การจำแนกชนิดของพอลิเมอร์ การเรียกชื่อ การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ พันธะเคมีและสเตอริโอเคมีในพอลิเมอร์ สภาพความเป็นผลึก การละลายและสารละลาย การเปลี่ยนสถานะเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุล และสมบัติของพอลิเมอร์ 

หลักการทางกลศาสตร์ของของไหล การถ่ายเทโมเมนตัมของของไหล สมบัติของของไหลการในท่อ การออกแบบ่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหล การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่สำคัญในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องตกตะกอน เครื่องผสมและหอฟลูอิดไดเซซัน หลักการถ่ายเทความร้อยโดยการนำการพาและการแผ่รังสี การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่มีการถ่ายเทความร้อน เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพอลิเมอร์ เช่น องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างน้ำหนักโมเลกุลและความยืดหยุ่น พันธะระหว่างโมเลกุล ขนาดโมเลกุล กับสมบัติต่าง ๆ เช่น สมบัติเชิงกลสมบัติทางเสียง สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติในการมองเห็น และสมบัติทางเคมี สมบัติวิสโคอิลาสติกเชิงเส้นตรง การคืบ การผ่อนแรงเค้น สมบัติไดนามิกส์กับปรากฏการณ์ตอบสนองของควมเค้นและความเครียด หลักซุปเปอร์โพซิชันของเวลาและอุณหภูมิ พฤติกรรมการแตกหักของพอลิเมอร์ สมบัติอิลาสติกของพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลอื่นๆ 

หลักการพื้นฐานขององค์ประกอบทางเคมี พันธะทางเคมีและโครงสร้างผลึกของวัสดุอนินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างผลึก ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผลึกและสมบัติต่างๆในวัสดุอนินทรีย์ ความบกพร่องของผลึก สารละลายของแข็ง การแปลความหมายของแผนภาพวัฏภาค

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง พื้นผิวและโครงสร้างในระดับจุลภาคของวัสดุ ทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องทดสอบ โดยใช้การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ อิเล็กตรอนไมโครสโกปี เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและเทคนิคอื่นๆ