จลน์ศาสตร์ของเอนไซม์และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การใช้สารอาหารและการเกิดผลผลิตของจุลินทรีย์ ประเภทของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การทำให้ปลอดเชื้อ ระบบการหมักแบบต่างๆ การให้อากาศและการกวน อุปกรณ์และระบบควบคุมทางชีวภาพ 

องค์ประกอบพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การผลิตกล้าไม้เพื่อการค้า การผลิตและการคัดเลือกสายพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ การปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรมวิธีการขยายพันธุ์พืชในระดับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การเก็บรักษาเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง 

ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบและกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิต การควบคุมการผลิตและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เศรษฐศาสตร์การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 371 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการศึกษานอกสถานที่ 

พัฒนาการของเทคโนโลยีในระดับนาโนสเกล ขอบเขต การบูรณาการ และประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนฟิสิกส์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อนาคตของนาโนเทคโนโลยีในโลกและในประเทศไทย 

โครงสร้างของจีนในระดับโมเลกุล การถ่ายทอดสารพันธุกรรมของโปรคารีโอท การทำงานและการควบคุมการทำงานของจีนในโปรคารีโอทและยูคารีโอท การแปรเปลี่ยนและการจัดลำดับใหม่ของจีน จีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานโรค จีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เทคนิคการตัดต่อจีน  การติดฉลากกรดนิวคลีอิค หลักการและวิธีการโคลนจีน พาหะต่างๆที่ใช้การปรับปรุงสายพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยวิธีทางดีเอ็นเอสายผสม การหลอมเซลล์และโปรโตพลาสต์ คุณสมบัติและความคงทนของสายพันธุ์ที่สร้างขึ้น การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิคโดยวิธีทางเคมี 

หลักการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและการวางผังในห้องปฏิบัติการ วิธีการทำไร้เชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ อาหารเลี้ยงเซลล์ ชีววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยง และสภาพแวดล้อมของเซลล์เพาะเลี้ยง การเตรียมเซลล์ปฐมภูมิและการสร้างเซลล์ไลน์ เทคนิคพื้นฐานการศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง และการเก็บรักษาเซลล์ไลน์ การทำโคลนนิ่ง การตรวจสอบคุณภาพเซลล์ไลน์ การป้องกันตรวจจับและกำจัดสิ่งปนเปื้อนและการประยุกต์ใช้เซลล์สัตว์ในการตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์