พื้นฐานทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ และทฤษฎีรอยต่อพี-เอ็น คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด คุณลักษณะและการไบแอสไฟกระแสตรงของทรานซิสเตอร์พาหะคู่ (บีเจที) และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (เอฟอีที) การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรขยายบีเจทีและเอฟอีที คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานโอเปอร์เรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์ (ออปแอมป์)

Basic semiconductor physics and P-N junction theory. Characteristics and applications of diodes and zener diodes. Characteristics and DC biasing of bipolar junction transistor (BJT) and field-effect transistor (FET). Analysis and design of BJT and FET amplifiers. Characteristics and applications of the operational amplifier (Op-Amp).

พื้นฐานทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ และทฤษฎีรอยตํอพี-เอ็น คุณลักษณะและการ ประยุกต์ใช๎งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด คุณลักษณะและการไบแอสไฟกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ พาหะคูํ (บีเจที) และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟูา (เอฟอีที) การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรขยายบี เจทีและเอฟอีที คุณลักษณะและการประยุกต์ใช๎งานโอเปอร์เรชันแนลแอมปลิฟายเออร์ (ออปแอมป์)

Basic semiconductor physics and P-N junction theory. Characteristics and applications of diodes and zener diodes. Characteristics and DC biasing of bipolar junction transistor (BJT) and field-effect transistor (FET). Analysis and design of BJT and FET amplifiers. Characteristics and applications of operational amplifier (Op-Amp).

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์

Experiments related to 618 224 Electronic Devices and Circuit Design.

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือวัด โดยการใช้อุปกรณ์แบบชิ้นเดี่ยวและแบบวงจรรวม เนื้อหารวมถึงทฤษฎีการทำงาน คุณลักษณะและข้อกำหนดของอุปกรณ์ การใช้ในงานที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน เทคนิคการออกแบบวงจรพิมพ์ โครงงานการออกแบบและสร้างวงจรโดยใช้วงจรรวม

Analysis and design of selected electronic circuits for communications and instrumentation by using discrete and integrated circuit devices. Topics include theory of operations, characteristics and specifications of the devices. Linear and nonlinear application. Noise reduction in electronic circuits. Printed circuit design techniques. Projects in circuit design and implementation using integrated circuits.