สรีรวิทยาระดับเซลล์  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช  การดูดซึม  การลำเลียง  ความต้องการและการจัดการแร่ธาตุของพืช  การสังเคราะห์แสง  การหายใจ  เมแทบอลิซึม  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช

ความหมายของโรคพืช ประเภทของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช โรคพืชที่สำคัญต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการจัดการโรคพืช วิธีการควบคุมและจัดการโรคพืชในระบบการผลิตพืชปลอดภัย