ทฤษฎีและหลักการพยาบาลสัตว์ เทคนิคการควบคุมสัตว์และการจับบังคับสัตว์ที่เหมาะสม เทคนิคการปฐมพยาบาลสัตว์ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การปฏิบัติงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที่

ประวัติ การแยกประเภทชนิดของยาและสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การออกฤทธิ์ทางยา เทคนิคการใช้ยา การเก็บรักษายา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา มีการศึกษานอกสถานที่ 

History, classification of drugs and chemicals used in animals, Drugs action, Drug Usage techniques, Drug storage and drug laws. Field Trips are required.