ประวัติ การแยกประเภทชนิดของยาและสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การออกฤทธิ์ทางยา เทคนิคการใช้ยา การเก็บรักษายา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา มีการศึกษานอกสถานที่ 

History, classification of drugs and chemicals used in animals, Drugs action, Drug Usage techniques, Drug storage and drug laws. Field Trips are required.

ทฤษฎีและหลักการพยาบาลสัตว์ เทคนิคการควบคุมสัตว์และการจับบังคับสัตว์ที่เหมาะสม เทคนิคการปฐมพยาบาลสัตว์ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การปฏิบัติงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที่