A practice of reading scientific articles in order to understand and get the main ideas of  the articles and of the authors as well as practice of summarizing and writing scientific report.

หลักสหกรณ์ กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร กรณีตัวอย่าง ปัญหาและข้อจำกัด ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตร หลักการเกษตรและส่งเสริมศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร