พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ การลำเลียง ฮอร์โมนพืช การสืบพันธุ์ การเจริญ การย่อยอาหาร การไหลเวียน การหายใจ การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

Genetics. Ecology. Animal behaviors. Transportation. Plant hormones. Reproduction. Development. Digestion. Circulation. Respiration. Excretion. Endocrine glands. Nervous systems and sense organs.

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 700 123 ชีววิทยา 2

Laboratory work related to the contents in 700 123 Biology II.

พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ การลำเลียง ฮอร์โมนพืช การสืบพันธุ์ การเจริญ การย่อยอาหาร การไหลเวียน การหายใจ การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

Genetics. Ecology. Animal behaviors. Transportation. Plant hormones. Reproduction. Development. Digestion. Circulation. Respiration. Excretion. Endocrine glands. Nervous systems and sense organs.

A practice of reading scientific articles in order to understand and get the main ideas of  the articles and of the authors as well as practice of summarizing and writing scientific report.

หลักสหกรณ์ กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร กรณีตัวอย่าง ปัญหาและข้อจำกัด ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตร หลักการเกษตรและส่งเสริมศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์และการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร