ทฤษฎีดนตรีต่อเนื่องจากวิชาทฤษฎีดนตรี 1  การประสานเสียง  การเปลี่ยนกุญแจเสียง    การย้ายระดับเสียง  การใช้โน้ตนอกคอร์ด  และการประพันธ์ดนตรีขั้นพื้นฐาน

Advanced music theory: harmony, modulation, transposition, non-chord tones and basic musical composition.


1 นักศึกษามีทักษะทางด้านโสตทักษะที่ดี สามารถใช้ความรู้จากการเรียนและการฝึกซ้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติดนตรีแจ๊สได้อย่างเหมาะสม

พื้นฐานการฟัง การร้อง การบันทึกโน้ต จากบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงแจ๊สเมโลดิกไมเนอร์ คอร์ด และจังหวะขั้นพื้นฐาน