การฝึกทักษะการฟังจังหวะทำนองการร้องจากขั้นคู่(Interval)ที่สร้างบนการดำเนินคอร์ดแบบเรียงเสียง (Diatonic Progression) และการฟังกลุ่มโน้ตสามตัว (Triad) ทั้ง 4 ชนิด

ทักษะพื้นฐานการฟัง การร้อง การบันทึกโน้ต จากขั้นคู่ที่สร้างบนการดาเนินคอร์ดแบบเรียงเสียง และการฟังกลุ่มโน้ตสามตัว และ รูปแบบจังหวะพื้นฐาน

Basic listening, singing and notating music intervals on diatonic progressions, triads and basic rhythms.

การศึกษาและปฏิบัติหลักในการประพันธ์ดนตรีที่สอดคล้องกับสมัยนิยมในรูปแบบต่างๆ