การศึกษาและปฏิบัติหลักในการประพันธ์ดนตรีที่สอดคล้องกับสมัยนิยมในรูปแบบต่างๆ

การฝึกทักษะการฟังจังหวะทำนองการร้องจากขั้นคู่(Interval)ที่สร้างบนการดำเนินคอร์ดแบบเรียงเสียง (Diatonic Progression) และการฟังกลุ่มโน้ตสามตัว (Triad) ทั้ง 4 ชนิด