เทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยารูปแบบของแข็ง กึ่งแข็งและของเหลวปราศจากเชื้อ โดยเน้นด้านยาฉีด ยาตาและผลิตภัณฑ์ที่ให้ทางเส้นเลือด การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อในระดับอุตสาหกรรมปริมาณมาก รวมถึงการเก็บรักษา ภาชนะบรรจุและการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย