หลักการออกแบบเบื้องต้น หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ ฉลาก และภาชนะบรรจุตามคุณลักษณะของการใช้สอย หลักการออกแบบตกแต่งสวน และศิลปะการจัดวางหรือตกแต่งสถานที่ พร้อมด้วยปฏิบัติการในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง 

Principle of basic design, principle design of printing, label, packaging, garden and display or interior design including practice for related topics.

การวางแผน การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ระบบการจัดซื้อ ระบบคลังพัสดุ การประเมินทางคลินิก สำหรับการวิจัยและการผลิตเภสัชภัณฑ์ในโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด โดยเน้นการเคลือบน้ำตาล การเคลือบฟิล์ม รวมทั้งหลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ คำจำกัดความ ความหมาย การจำแนกประเภท  ส่วนประกอบสำคัญ  การใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม   เทคนิคการเตรียมเบื้องต้น ตลอดจนการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ  ความสำคัญของคุณสมบัติทางเคมีกายภาพต่อการตั้งตำรับ และการคำนวณที่สำคัญในการเตรียมยา

All pharmaceutical dosage forms including their definitions, classifications, terminology, compositions, application in pharmacy and basic techniques of preparation including packaging; significance of physicochemical properties in pharmaceutical formulations; basic calculations for pharmaceutical formulations.

ปฏิบัติการศึกษาเรื่องสารละลาย และค่าการละลาย คุณสมบัติของสารละลาย  สารละลายบัพเฟอร์และโทนิกซิตี้  รวมถึงการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและศิลปะในการตั้งตำรับยาน้ำ  การทดสอบคุณภาพของยาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามเภสัชตำรับ  การเลือกภาชนะบรรจุ  ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต

หลักการ ทฤษฎี เทคนิคในการเตรียม และการตั้งตํารับยาเนื้อผสมรูปแบบต่างๆ การเลือกภาชนะบรรจุ การประเมิน และการรักษาความคงสภาพ

ฝึกทักษะและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยา เทคนิคในการเตรียม การรักษาความคงตัว และการพัฒนา ตํารับของเภสัชภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทยาเตรียมเนื้อผสม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของยาเหล่านั้นให้ถูกต้องตาม เภสัชตํารับ การเลือกภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา

ฝึกทักษะที่ใช๎ในการตั้งตำรับ การผลิตและการประเมินยารูปแบบของแข็ง และปฏิบัติการของทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง