ฝึกทักษะและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยา เทคนิคในการเตรียม การรักษาความคงตัว และการพัฒนา ตํารับของเภสัชภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทยาเตรียมเนื้อผสม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของยาเหล่านั้นให้ถูกต้องตาม เภสัชตํารับ การเลือกภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา