หลักการ ทฤษฎี เทคนิคในการเตรียม และการตั้งตํารับยาเนื้อผสมรูปแบบต่างๆ การเลือกภาชนะบรรจุ การประเมิน และการรักษาความคงสภาพ