แนวคิดและข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหลักการผลิตที่ดีสำหรับเภสัชภัณฑ์ และชีวเภสัชภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยง

Basic concepts and requirements necessary in compliance with good manufacturing practices for pharmaceuticals and biopharmaceuticals, risk management.