ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและศิลปะในการตั้งตำรับยาปราศจากเชื้อทั้งยาฉีด ปริมาตรมาก และยาฉีดปริมาตรน้อย การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานและมาตรฐานของยาปราศจากเชื้อให้ถูกต้องตามเภสัช ตำรับ การเลือกภาชนะบรรจุ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ