วิชาบังคับกํอน : 567 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 

หลักการ ทฤษฏี เทคนิคในการเตรียม การตั้งตำรับและการประเมินยา รูปแบบของแข็งรวมถึงรูปแบบที่ดัดแปรการปลดปลํอยยา 

Principles, theories, preparation techniques, formulation and evaluation of solid dosage forms including modified release dosage forms