ปฏิบัติการศึกษาเรื่องสารละลาย และค่าการละลาย คุณสมบัติของสารละลาย  สารละลายบัพเฟอร์และโทนิกซิตี้  รวมถึงการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและศิลปะในการตั้งตำรับยาน้ำ  การทดสอบคุณภาพของยาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามเภสัชตำรับ  การเลือกภาชนะบรรจุ  ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต