แนวคิด หลักการ และแนวทางของวิธีปฏิบัติที่ดีทางการผลิต

Concepts, principles anf guidelines of good manufacturing practices.