หลักการและเทคนิคเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะความชำนาญในการคิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับยารูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ข้อพิจารณาในคุณสมบัติกายภาพและชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์

Principles and techniques to improve skills and experience in developing pharmaceutical dosage forms, including considering physical and biological properties to enhance the efficacy and stability of pharmaceutical dosage forms.