การวางแผน การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ระบบการจัดซื้อ ระบบคลังพัสดุ การประเมินทางคลินิก สำหรับการวิจัยและการผลิตเภสัชภัณฑ์ในโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม