ความรู้พื้นฐานของระบบนำส่งยาและการศึกษาความคงสภาพของยาและของผลิตภัณฑ์ยา

Basic knowledge of drug delivery systems and stability study of drug and pharmaceutical dosage forms.