บทบาทของเภสัชกรอุตสาหการที่ทำงานในโรงงานผลิตยาเน้นด้านวิศวเภสัชกรรมและการเชื่อมโยงงานกับวิศวกรในการผลิตยาและการออกแบบสถานที่ผลิตยา ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยผลิตยาต่าง ๆ การออกแบบและคัดเลือกเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการผลิตยา การขยายกำลังการผลิต ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านวิศว เภสัชกรรม การบำรุงรักษาเครื่องมือ และระบบสนับสนุนการผลิตยา การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิตยา รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันของงานด้านวิศวเภสัชกรรม