ประเภทของอุตสาหกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ทฤษฏีที่ตั้งและการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้น มีการศึกษานอกสถานที่