ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจและสังคม การแบ่งระดับของโรงแรม และรูปแบบที่ตั้งของโรงแรมในปัจจุบัน รวมถึงระบบบริหาร การจัดองค์กร การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆ แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

หลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ประกอบด้วย หลักการตลาด การบัญชีบริหาร การบริหารการเงิน การบริหารการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จริยธรรมใน การประกอบธุรกิจ รวมทั้งการฝึกหัดจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น

ความหมายภูมิศาสตร์การค้า วิวัฒนาการของการค้า บทบาทและความสำคัญของการค้า ประเภทของการค้า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการค้า การเติบโตของการค้าและการกระจายการค้า รูปแบบทางที่ตั้งและการใช้ที่ดินเพื่อการค้าทฤษฎีการค้าเบื้องต้น

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการกระจายของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการคมนาคมขนส่ง การบริการที่สัมพันธ์กับความรู้และข่าวสารสมัยใหม่ และนำทฤษฎีเกี่ยวกับที่ตั้งมาพิจารณาประกอ

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางพื้นที่ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับรูปภาพแผนที่ เทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการประมวลผล การวิเคราะห์และการนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์

องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ความหมาย รูปแบบ และความสำคัญของการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว แรงจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว การพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

ความหมายของภูมิศาสตร์การขนส่ง วิวัฒนาการ ทฤษฎี ประเภทและบทบาทของการขนส่ง โครงสร้าง และระบบต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์ระบบโครงข่าย มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร และการเลือกที่ตั้งธุรกิจ ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์การขนส่ง กับระบบโลจิสติกส์ ในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง การเลือกระบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่ง โดยใช้หลักภูมิศาสตร์การขนส่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการวางแผนพัฒนาเส้นทางขนส่ง

วิธีการทางสถิติ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์

ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้า การนำเข้า การส่งออก ระบบภาษีศุลกากร รูปแบบการรวมตัวและการกีดกันทางการค้า เขตการค้าเสรี นโยบายรัฐบาลด้านการค้าระหว่างประเทศ