ศึกษาความหมาย ขอบข่าย โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางพื้นที่ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับรูปภาพแผนที่ เทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการประมวลผล การวิเคราะห์และการนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์