หลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ประกอบด้วย หลักการตลาด การบัญชีบริหาร การบริหารการเงิน การบริหารการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จริยธรรมใน การประกอบธุรกิจ รวมทั้งการฝึกหัดจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น