วิธีการทางสถิติ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์