ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการกระจายของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการคมนาคมขนส่ง การบริการที่สัมพันธ์กับความรู้และข่าวสารสมัยใหม่ และนำทฤษฎีเกี่ยวกับที่ตั้งมาพิจารณาประกอ