ความหมายของภูมิศาสตร์การขนส่ง วิวัฒนาการ ทฤษฎี ประเภทและบทบาทของการขนส่ง โครงสร้าง และระบบต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์ระบบโครงข่าย มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร และการเลือกที่ตั้งธุรกิจ ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์การขนส่ง กับระบบโลจิสติกส์ ในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง การเลือกระบบการขนส่งและเส้นทางการขนส่ง โดยใช้หลักภูมิศาสตร์การขนส่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการวางแผนพัฒนาเส้นทางขนส่ง