ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจและสังคม การแบ่งระดับของโรงแรม และรูปแบบที่ตั้งของโรงแรมในปัจจุบัน รวมถึงระบบบริหาร การจัดองค์กร การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆ แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่