ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้า การนำเข้า การส่งออก ระบบภาษีศุลกากร รูปแบบการรวมตัวและการกีดกันทางการค้า เขตการค้าเสรี นโยบายรัฐบาลด้านการค้าระหว่างประเทศ