ความหมายภูมิศาสตร์การค้า วิวัฒนาการของการค้า บทบาทและความสำคัญของการค้า ประเภทของการค้า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการค้า การเติบโตของการค้าและการกระจายการค้า รูปแบบทางที่ตั้งและการใช้ที่ดินเพื่อการค้าทฤษฎีการค้าเบื้องต้น