ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านธรณีภาค อุทกภาค และบรรยากาศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางภูมิศาสตร์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน

Geographical factors influencing lifestyle; change and the impact of lithosphere, hydrosphere and atmosphere; technology relevant to the study of geography used in everyday life.