การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์  มีการศึกษานอกสถานที่

An analysis of the current global economy; globalization and related geographical factors;impact on and adjustment to globalization. Field trip required.