ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบ ที่ตั้ง ระบบบริหาร การจัดองค์กร การตลาด การประชาสัมพันธ์และการให้บริการของโรงแรมในอดีตและในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจโรงแรมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้