หลักการ ทฤษฎีการออกแบบภายในที่อยู่อาศัย ปฏิบัติการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ มีความเหมาะสมในการจัดวางเครื่องเรือน การสร้างบรรยากาศ ตามหลักการทฤษฎีขั้นพื้นฐาน

Principles and design theories within the residential space. To meet the objectives and proper of the area placement of furniture. The atmosphere created by the basic principles of the theory.