ขั้นตอน และวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดเกณฑ์ในการออกแบบ และการทำรายละเอียดประกอบโครงการออกแบบภายใน ตามระเบียบ วิธีวิจัยพื้นฐาน การปฏิบัติวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรม ภายในและมัณฑนศิลป์


ลักษณะและชนิดของพันธุ์ไม้ การแบ่งประเภทพันธุ์ไม้ วิธีการปลูก การบำรุงรักษาและการ ขยายพันธุ์ การกำหนดสถานที่ปลูก การเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับการออกแบบภายใน จัดสวน การออกแบบภูมิทัศน์ มีการศึกษานอกสถานที่

หลักการ ทฤษฎี กฏหมาย และปฏิบัติการออกแบบภายในสถานบริการสาธารณะขนาด ใหญ่ ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ โดยให้จัดหา วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการตกแต่งก่อนการปฏิบัติงานออกแบบ มีการศึกษานอกสถานที่


ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล ศึกษาสัญลักษณ์ สัดส่วน และองค์ประกอบต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ กรรมวิธีการก่อสร้าง การตกแต่งภายในขั้นพื้นฐาน และแบบขยายของส่วนประกอบต่าง ๆ

ศึกษาธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดของทฤษฎีทางสุนทรียภาพ ทัศนธาตุ ทฤษฎีการออกแบบและทฤษฎีสี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ

หลักการ ทฤษฎี ขั้นตอนการออกแบบภายในที่อยู่อาศัย ปฏิบัติการออกแบบภายใน การจัด พื้นที่ใช้สอยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ ที่ครอบคลุมถึงความเหมาะสมในการจัดวางเครื่อง เรือน การสร้างบรรยากาศ คติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบตกแต่ง คตินิยมในการอยู่อาศัยของ ชาวไทย และ มาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ มีการศึกษานอกสถานที่