ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล ศึกษาสัญลักษณ์ สัดส่วน และองค์ประกอบต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ กรรมวิธีการก่อสร้าง การตกแต่งภายในขั้นพื้นฐาน และแบบขยายของส่วนประกอบต่าง ๆ