การศึกษารูปแบบและลักษณะของงานศิลปกรรมไทย กระบวนการคัดลอก ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์และเนื้อหาสาระ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านสุนทรียะในงานศิลปกรรมไทย เบื้องต้น จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจากสถานที่จริง มีการศึกษานอกสถานที่ มีการศึกษานอกสถานที่


Format and characters of Thai art, drafting methods, fundamental knowledge about its history, wisdom and aesthetic perception in Thai art from resources and real locations. Field trips required.