หลักการ ทฤษฎี ขั้นตอนการออกแบบภายในที่อยู่อาศัย ปฏิบัติการออกแบบภายใน การจัด พื้นที่ใช้สอยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ ที่ครอบคลุมถึงความเหมาะสมในการจัดวางเครื่อง เรือน การสร้างบรรยากาศ คติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบตกแต่ง คตินิยมในการอยู่อาศัยของ ชาวไทย และ มาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ มีการศึกษานอกสถานที่